Tijdens het schrijven van het boek werd duidelijk hoeveel informatie er nodig is om een zo helder mogelijk beeld te kunnen geven van autisme. Daarom is de keuze gemaakt om het boek op te delen, zodat de informatie geen grote brei wordt, maar duidelijk en overzichtelijk blijft.
De delen van het boek zijn op hun beurt weer onderverdeeld in hoofdstukken. Aan het einde van elk deel volgt een korte samenvatting van wat er in dat deel aan de orde is gekomen.

Deel 1 gaat over de wetenschap. Het belicht de geschiedenis van de wetenschap met betrekking tot autismespectrumstoornissen en hoe wetenschappers bezig zijn geweest om te definiëren wat een autismespectrumstoornis is.

Deel 2 gaat voornamelijk over de maatschappelijke visie op Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Het laat zien hoe de maatschappij tegen ASS en autisten aankijkt. Hier komt naar voren wat mensen vooral opvalt aan autisten en hoe je veel van die opvallendheden kunt verklaren vanuit bepaalde wetenschappelijke theorieën zoals naar voren is gekomen in deel 1.

Deel 3 gaat over de belevenis van een autismespectrumstoornis door autisten zelf. Het brengt een rode lijn aan in de vele persoonlijke belevingen van autisten en laat zo de gevoelens aan bod komen die vaak minder goed worden belicht.

Deel 4 gaat over de neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De verschillende ontwikkelingsgebieden worden beschreven, verder uitgediept en bekeken vanuit de wetenschap en de beleving van autisten.

Deel 5 gaat dieper in op verschillende aandachtsgebieden die vaak bij autisme naar voren komen. Het belicht aspecten die in deel 2 en 3 naar voren zijn gekomen, zodat er een beter beeld ontstaat over hoe complex bepaalde dingen in elkaar zitten en waar er knelpunten kunnen zijn.

Deel 6 gaat over aanverwante stoornissen. Autisten kunnen naast de autismespectrumstoornis ook last hebben van andere stoornissen, waarvan sommigen er uit zijn gelicht en kort bekeken.

Deel 7 gaat in op veranderingen die in de maatschappij hebben plaatsgevonden. Op deze manier wordt getracht de vraag te kunnen beantwoorden waarom er tegenwoordig zoveel meer diagnoses worden gesteld dan vroeger en er steeds meer mensen met een stoornis lijken te zijn.

Deel 8 bevat een samenvatting van het hele boek en worden de opgedane ontdekkingen en verworven inzichten op rij gezet. Ook worden er punten ter discussie aangevoerd.

In het nawoord wordt er iets dieper ingegaan op de ontdekkingsreis die het boek is geweest.

Begin, Inhoudsopgave, Vorige, Volgende